OBCHODNÉ PODMIENKY

 
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka v platnom znení. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodným zákonníkom (ďalej len „obchodný zákonník“) a zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom (ďalej len „občiansky zákonník“) oba v platnom znení.
 
World Wellness Team s. r. o.
IČO: 46518819
DIČ: 2023405923
IČ DPH: SK2023405923
adresa: Jadranská 73, 841 01. Bratislava – mestská časť Dúbravka, SR
telefón: +421(0) 950 467 678
 
Spoločnosť je zapísaná dňa 27.01.2012 v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave I., oddiel Sro, vložka 78792/B.
 
(ďalej len „predávajúci“)
 
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.vapeee.eu (ďalej len „internetový obchod“).
 
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 
 
II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH
 
1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastnostiach sú uvedené pri jednotlivých položkách v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar kvôli svojim vlastnostiam nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálnych dohodnutých podmienok.
 
2. Všetky prezentácie tovaru umiestené v katalógu internetového obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom daného tovaru.
 
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 
5. Kúpna cena je po odoslaní objednávky konečná, prípadné zľavy podľa vernostného programu, pokiaľ má na ne kupujúci nárok musia byť uplatnené ešte pred jej odoslaním. Na uplatnenie prípadných pridelených vernostných zliav sa musí kupujúci pred vkladaním tovaru do košíku prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu. V opačnom prípade dodatočné uplatnenie prípadných bonusov nie je nárokovateľné.
 
 
III. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 
1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 
2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak predtým zrealizoval registráciu v internetovom obchode,
• vyplnením objednávkového formuláru bez registrácie.
 
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov daného tovaru, spôsob platby a doručenia.
 
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 
5. Odoslaním objednávky a zároveň odsúhlasením obchodných podmienok kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa s bezpečnostnými informáciami, ktoré sú uvedené TU...
 
6. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednávaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedoručenie potvrdenia o obdržaní objednávky na emailovú adresu kupujúceho v prípade, že ním zadaná emailová adresa obsahuje chybu (preklep), ktorá bola uvedená pri zadávaní v objednávkovom formulári. Kupujúci si vo svojej emailovej schránke musí skontrolovať aj nevyžiadanú poštu, pretože potvrdenia o objednávke sú niekedy označené prevádzkovateľom emailovej schránky ako nevyžiadaná pošta.
 
7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, odošle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku, ktorá bola predtým konzultovaná telefonicky, prípadne emailom. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 
8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku dovtedy, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo emailom – kontakty na predávajúceho sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 
9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladania a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 
 
IV. ZÁKAZNÍCKY ÚČET
 
1. Na základe registrácie kupujúceho zrealizovanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru s automatickým využívaním nášho vernostného programu. Kupujúci môže objednávať tovar taktiež bez registrácie / prihlásenia do zákazníckeho účtu, no nemá nárok na využívanie vernostného programu, ani na prideľovanie zliav podľa vernostného programu v budúcnosti, pokiaľ svoju registráciu nevytvorí. Možnosť spätného vloženia objednávok do zákazníckeho účtu je možná, zákazník musí zaslaním e-mailu (e-mailová adresa je uvedená v odseku I.) požiadať o vloženie minulých objednávok do nového zákazníckeho účtu, kde na základe osobných údajov je zrejmá jasná identifikácia konkrétneho kupujúceho. Túto možnosť je taktiež možné využiť v prípade zmeny e-mailovej adresy kupujúceho.
 
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 
5. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšiu dobu nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 
6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 
 
V. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU
 
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na niektorý z bankových účtov predávajúceho,
• bezhotovostne platobnou kartou,
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GOPAY s.r.o., PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
• dobierkou v hotovosti, prípadne kartou pri prevzatí tovaru,
• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere.
 
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ ďalej nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
 
3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, tovar je odoslaný až po obdržaní platby na účet predávajúceho.
 
4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 
5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 
6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 
7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
• na adresu určenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,
• osobným odberom v prevádzke predávajúceho,
 
8. Voľba spôsobu dodania tovaru sa realizuje počas objednávania tovaru.
 
9. Dodacia lehota je 7-10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý je označený "skladom" odosielame do 2 pracovných dní odo dňa objednania.
 
10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 
11. Cenník poštovného a dopravy nájdete TU...
 
12. Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 
13. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade nájdenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 
14. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru, zároveň slúži aj ako záručný list.
 
15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné poškodenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neučinil.
 
 
VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
1. Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
2. Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 3, odst. 1 písm. h) má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy.
 
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
4. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
5. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní
• odo dňa prevzatia tovaru,
• odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
• odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, pokiaľ je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 
6. Kupujúci nemôže mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
• poskytovania služieb, pokiaľ‘ boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
• o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
• o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
• o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
• o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovare, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
• o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
• o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
• o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
• o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 
7. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 
8. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 
• Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU
 
9. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 
10. Pokiaľ odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 
11. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 
12. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 
13. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodené, neopotrebované a neznečistené a pokiaľ to je možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 
14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
 
 
VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
1. Predávajúci v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, spracováva zákonne nevyhnutné osobné údaje na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho.
 
2. V niektorých prípadoch je nevyhnutné, aby kupujúci dal predávajúcemu jednoznačný súhlas na spracovanie osobných údajov.
 
3. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov, ako aj práva kupujúceho sú uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov.
 
 
VIII. REKLAMÁCIA
 
1. Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho / Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 102/2014 Z.z. Kupujúci je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať! V prípade oprávnenej/preukázanej vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu kupujúci uplatňuje u dodávateľa. Kontaktné údaje sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

• Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

2. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

3. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu predávajúceho. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme - bude kupujúcemu vrátený. Tovar by mal byť zasielaný na adresu predávajúceho doporučene. Tovar sa odporúča kupujúcemu poistiť.

4. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie kupujúcemu záručná doba neplynie. Pri niektorých produktoch spotrebného charakteru je v rámci poskytovanej záručnej doby deklarovaná ich životnosť ovplyvnená intenzitou používania.

5. Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby tovaru požadovať výmenu, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci žiadať jej výmenu, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

 
IX. DORUČOVANIE KOREŠPONDENCIE
 
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

 

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 
X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 
1. Zákazník má právo na alternatívne riešenie sporu s predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z..
• Podrobnejšie informácie sú dostupné TU...
 
2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na príslušný subjekt ARS po tom, čo predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní.
• Kontakty a odkazy na príslušné subjekty ARS sú dostupné TU...
• Spotrebiteľa upozorňujeme, že medzi týmito subjektmi ARS má právo voľby.
• Platforma pre riešenie sporov online TU...
 
3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).
 
4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 
5. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 
6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).
 
 
XI. NÁZORY NÁVŠTEVNÍKOV, KOMENTÁRE
 
1. Prevádzkovateľ stránky nenesie zodpovednosť za názory (komentáre) návštevníkov a kupujúcich uverejnené na stránke internetového obchodu. Jedná sa o subjektívne názory.
 
 
XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou – podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
 
2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 
3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18.4.2018.