BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÁ VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA

vystraha

POVINNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Nenechávajte horieť sviečku bez dozoru:

fig-001

Chráňte deti a domáce zvieratá pred horiacou sviečkou:

fig-002

Vždy medzi horiacimi sviečkami nechajte najmenej XX cm (XX - predstavuje minimálnu bezpečnú vzdialenosť podľa odporúčania výrobcu):

fig-003

Nenechávajte horieť sviečku na alebo v blízkosti horľavých predmetov:

fig-004

VOLITEĽNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Neumiestňujte sviečku do prievanu:

fig-a001

Neumiestňujte sviečku do blízkosti zdroja tepla:

fig-a002

Sviečku umiestňujte vo vzpriamenej polohe:

fig-a003

Pred každým zapálením skráťte knôt na približne 1cm:

fig-a004

Sviečku nesfukujte, vždy používajte zhášadlo:

fig-a005

Vždy používajte podstavec, sviečku umiestňujte iba na nehorľavý povrch:

fig-a006

Dbajte na to, aby sa do tekutého vosku nedostali zápalky a iné nečistoty, aby sa zabránilo ich vzplanutiu:

fig-a007

Vždy umiestňujte čajové sviečky do stojanov a kahancov s dostatočným vetraním:

fig-a008

Nepohybujte sviečkou počas horenia:

fig-a009

Použite vhodnú nehorľavú nádobu, pretože tieto sviečky sa pri spaľovaní skvapalňujú:

fig-a010

 Nikdy nepoužívajte kvapalinu na uhasenie sviečky:

fig-a011